چند کلمه در شرح محتوای وب‌سایت...

سرتیتر صفحه جدید

تو را من به وسعت تمام آسمان ها دوست دارم
 تو را من به وسعت تمام كهكشان ها دوست دارم
 تو را به جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم
 تو را به خاطر عطر نان گرم برای برفی که اب می شود دوست می دارم
 تو را به جای همه کسانی که دوست نداشته ام دوست می دارم
 تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می دارم
 تو را به خاطر خاطره ها دوست می دارم برای پشت کردن به ارزوهای محال به خاطر نابودی توهم و خیال دوست می دارم
 تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
 تو را به خاطردود لاله های وحشی به خاطر گونه ی زرین افتاب گردان تو را به خاطر دوست داشتن دوست می دارم
 تو را به جای همه کسانی که ندیده ام دوست می دارم
 تو را برای لبخند تلخ لحظه ها پرواز شیرین خا طره ها دوست می دارم
 تورا به اندازه ی همه ی کسانی که نخواهم دید دوست می دارم
اندازه قطرات باران ، اندازه ی ستاره های اسمان دوست می دارم
 تو را به اندازه خودت ، اندازه ان قلب پاکت دوست می دارم
 تو را برای دوست داشتن دوست می دارم
 تو را به جای همه ی کسانی که نمی شناخته ام ...دوست می دارم
 تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام ...دوست می دارم
برای خاطر عطر نان گرم و برفی که آب می شود و برای نخستین گناه...
تو را به خاطر دوست داشتن...دوست می دارم
 تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم...دوست می دارم
گزارش تخلف
بعدی